Kerhoesittely

Satakunnan Laskuvarjourheilijat ry (Skydive Pori) on Porin lentokentällä toimiva urheiluseura, jonka tarkoituksena on mahdollistaa laskuvarjourheilun harrastamisen ja tarvittavan koulutuksen antaminen Satakunnan alueella.
Seura on rekisteröity 2.4.1969, ollen Suomen kolmanneksi vanhin laskuvarjourheiluun painottuva seura.       
Omistamme lentokone Cessna-182F (OH-CAD), joka kuljettaa hyppääjiä taivaalle lähes joka päivä helmi-maaliskuulta aina loka-marraskuulle asti.
 
Kaudella 2017 huhti-/toukokuussa kerhollemme saapuu uusi lentokone OH-SUN. Tämä on vastaavanlainen Cessna-182 kuin OH-CAD, mutta uudempaa Q-mallia. Tähän asennetaan tuliterä Continentalin 300-hevosvoimainen IO-550D moottori, joka kiidättää 5 hyppääjää reilussa 15 minuutissa 4000 metriin.
 
SatLU kouluttaa vuosittain 30 - 50 uutta laskuvarjohyppääjää kauden aikana järjestettävillä laskuvarjohypyn alkeiskursseilla. Jos haluat kokeilla hyppäämistä ilman kurssia, se onnistuu Tandemina. Voit nauttia vapaasta pudotuksesta...
Suoritamme myös näytöshyppyjä kaikenlaisiin ulkoilmatapahtumiin, ota yhteyttä näytöshyppy-vastaavaan ja kerro toiveesi.
 
DZ Pori North

Porin lentoasema sijaitsee aivan kaupungin kyljessä. Valkoinen kerhorakennus näkyy kentän laidalla raviran vieressä.

 

Uusi moottori ja lentokone

 

Satakunnan Laskuvarjourheilijat ry:n säännöt

 

Yhdistyksen nimenä on Satakunnan Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikkana Pori.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siviili-ilmailuun liittyvää laskuvarjourheilua sen kaikilla soveltamisaloilla sekä ruumiinkuntoa ja raittiita elämäntapoja ottaen huomioon voimassaolevan lainsäädännön laskuvarjourheilulle asettamat vaatimukset.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • edistämällä siviililaskuvarjourheilun aatetta
 • toimeenpanemalla kokous-, esitelmä- ym. tilaisuuksia
 • pitämällä yhteyttä siviililaskuvarjourheilun harrastajiin sekä kotimaassa että ulkomailla
 • harrastaa koulutustoimintaa
 • järjestää jäsenilleen ja asian omaisen kelpoisuustodistuksen omaaville tilaisuuksia hyppytaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on oikeus:

 • ottaa vastaan testamentti ym. lahjoituksia
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä, siviililaskuvarjohyppynäytöksiä, rahankeräyksiä ja erilaisia maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia ja kustannustoimintaa
 • osallistua itsensä ja muiden järjestämiin siviililaskuvarjohyppy- ja lentonäytöksiin
 • hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta

Yhdistys on täysin puolueeton ja epäpoliittinen ja sen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • varsinaiset jäsenet
 • kannattajajäsenet
 • kunniajäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä hakemuksesta hyvämaineisen henkilön. Johtokunta päättää kannattajajäsenten ottamisesta sekä tekee ehdotuksen yhdistyksen kokouksessa kunniajäsenten kutsumisesta.

Johtokunta voi erottaa jäsenyydestä sen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Jäsen, joka kahtena peräkkäisenä toimintavuonna jättää jäsenmaksuvelvoitteensa suorittamatta, voidaan katsoa eronneeksi. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen varsinaisen- ja kannattajajäsenen on, paitsi kerta kaikkiaan suoritettavaa liittymismaksua, suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous alkavaa vuotta varten määrää. Jäsenmaksu suoritetaan johtokunnan määräämään aikaan. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapautettuja.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, määrää tehtävät muille johtokunnan jäsenille sekä valitsee ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden (2) jäsenen ollessa saapuvilla.

Puheenjohtaja hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä sekä suorittaa muut johtokunnan hänelle antamat tehtävät. Sihteeri laatii pöytäkirjat, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta, hoitaa yhdistyksen arkiston, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja suorittaa muut johtokunnan hänelle antamat tehtävät. Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen rahaliikenteen hoidosta, laskujen maksamisesta ja tekee alustavan kirjanpidon. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja yhdessä.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilit sekä johtokunnan laatima toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta, sääntöjen 10§ mainittua tarkoitusta varten.

10§

Tilintarkastajan /-tarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu, kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11§

Yhdistys pitää kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous pidetään tammi- maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan /-tarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 6. Päätetään tulo- ja menoarvion vahvistamisesta
 7. Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja seuraavaa kalenterivuotta varten
 8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet (4+1) seuraavaa kalenterivuotta varten
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastaja(t)
 10. Tehdään toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten johtokunnan esityksen pohjalta
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vrk kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemää (7) vrk. ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä.

13§

Laskuvarjohyppytoiminnassa noudatetaan ilmailuviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä yhdistyksen määräyksiä.

14§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa, joissa ehdotuksen hyväksytyksi tullakseen saatava ensimmäisessä kokouksessa kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä sekä toisessa kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus, sitten kun mahdolliset velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, jotka yhdistys on näiden sääntöjen puitteissa itselleen asettanut.

15§

Näiden sääntöjen tullessa voimaan aiemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Porissa, 2. marraskuuta 2006